Integritetspolicy för Revisab KB och Revisab AB

Inledning

Det är av största vikt för Revisab KB och Revisab AB att våra kunder och anställda har förtroende att låta oss hantera och lagra data. Vi vill också att våra kunder och anställda är medvetna om att vi gör det på ett lagligt och säkert sätt. Vi hanterar alla uppgifter om våra kunder och personal med stor sekretess, bland annat måste alla nyanställda skriva under sekretessavtal vid anställning och som revisorer lyder vi under tystnadsplikt. Vi värnar om våra kunder såväl som om våra anställdas integritet och ser ständigt över vilka åtgärder som krävs för att skydda deras personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Revisab KB och Revisab AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolagen.

När sker behandling av personuppgifter hos Revisab?

Revisab behandlar personuppgifter i följande fall:

  • När vi utför lagstadgad revision efter beslut av aktieägare/årsstämma
  • När vi utför revisions- och konsultationstjänster som beställts av våra kunder
  • När vi uppfyller vår skyldighet som arbetsgivare
  • När vi rekryterar och arbetssökande söker tjänster hos oss

Vilka personuppgifter behandlas hos Revisab?

När en privatperson eller representant för ett företag anlitar oss för att utföra en tjänst kommer vi samla in och lagra de uppgifter som det aktuella uppdraget kräver. Insamlingen och lagringen sker dock alltid efter att vi blivit kontaktade, ombedda att utföra den aktuella tjänsten och upprättat uppdragsavtal. Lagringen följer gällande lagar om arkivering.

När en person blir anställd hos oss registreras namn, kontaktuppgifter, personnummer, och bankuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare.

När en arbetssökande söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och/eller vill bli kontaktad av oss använder vi personuppgifter (meritförteckningar, personligt brev, CV, kontaktuppgifter mm) endast för det ändamål för vilka de lämnats.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter om våra kunder lämnas endast ut i det fall det följer av lag, myndighetsbeslut eller enligt instruktioner från behörigt organ hos kunden. Personuppgifter om våra anställda lämnas endast ut i de fall det krävs vid anmälningar till kurser och konferenser, för att fullgöra vår uppgift som arbetsgivare eller enligt instruktion/samtycke från den anställde.

Hur länge sparar Revisab personuppgifterna?

Revisab behåller personuppgifter om anställda så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande som arbetsgivare. När det gäller personuppgifter som ingår i dokumentation av lagstadgad revision förhåller vi oss till gällande lagstiftning om arkivering. Personuppgifter som inhämtats för att utföra andra uppdrag än revision sparas så länge det behövs för att vi ska kunna utföra det avtalade uppdraget.

Kontakt

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter hos Revisab kontakta oss på info@revisab.se eller ring oss på 08-753 30 90.