VÅRA TJÄNSTER

Revision
Revision är framför allt vägen till bättre medvetenhet om företagets resurser och möjligheter, vägen till bättre framförhållning och trovärdigare kommunikation med företagets intressenter.

Revisionen ska göra nytta och skapa ett mervärde för ditt företag. Genom vår kvalitetssäkrade revision utför vi en granskning som leder fram till en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är ett trovärdighetsbevis som har stor betydelse för bolaget i sina kontakter gentemot finansiärer, leverantörer, kunder, myndigheter, personal samt övriga intressenter. I revisionsberättelsen uttalar vi oss om att företaget leds på ett bra sätt och att ekonomin håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget.

Genom en engagerad och kunnig revisor och bra rutiner får du inte bara bättre information, kontroll och beslutsunderlag för att styra och utveckla ditt företag. Möjligheten är stor att du ökar nyttan av revisionen samtidigt som kostnaderna kan minskas.

Se möjligheten i att låta en bra revision och en engagerad revisor bli ett lyft för ditt företag.

Nedan finns exempel på de tjänster som vi erbjuder inom revision:

Lagstadgad revision
Frivillig revision
Översiktlig granskning
Särskild granskning enligt överenskommelse